SCHOOLINFO‎ > ‎

Zorg en Gelijke Kansenbeleid


Kinderen die het moeilijker hebben op school krijgen de kans tot extra ondersteuning, zowel leerinhoudelijk als socio-emotioneel. Dit is de taak de zorgcoördinator.

Toch gebeurt de eerste zorg in de klas door de leerkracht. Zorg van langere duur wordt in overleg met de zorgcoördinator gedeeltelijk overgenomen.


Concreet houdt ons zorgplan in dat er een wekelijks overleg plaats heeft tussen zorgcoördinator en elke leerkracht af-zonderlijk, waarbij we proberen na te gaan hoe een kind met leerproblemen kan worden geholpen, wat het kan en hoever het kan geraken. Afhankelijk van de individuele zorg en begeleiding die het kind nodig heeft, wordt dan een afzonderlijk handelingsplan opgemaakt. Dat alles kan mede dank zij een nauwkeurig bijgehouden kindvolgsysteem.

Via peilproeven en observaties volgen we op heel regelmatige basis de evolutie van elk kind. In het multidisciplinair overleg (MDO) worden de resultaten van alle kinderen besproken samen met het CLB en andere externe hulpverleners.

Hoe dan ook, we proberen onze zorgkinderen op de eerste plaats de steun te geven die ze nodig hebben

Op onze school heeft ieder kind zijn eigen persoonlijkheid.
Of zoals Marc de Bel het zegt:
"Je hebt hoofdkinderen, handkinderen en hartkinderen."

We zoeken voortdurend naar een divers aanbod zodat elk type kind aan zijn trekken kan komen.
In onze school waken wij over het welbevinden van ieder kind.
Wij menen dat het kind pas goed kan ontwikkelen als het zichzelf goed op zijn gemak voelt.
Dat kan pas als er aandacht is voor elk van de 6 basisbehoeften:
- primaire behoefte
- warmte en tederheid
- veiligheid en structuur
- erkenning
- zichzelf mogen zijn
- zingeving